2018-10-26

Sammanfattning från Storsthlms styrelsemöte 25 oktober

Den 25 oktober tog Storsthlms styrelse beslut om bland annat översiktsplaneutredningen, ändringar i regler om landsbygdsutveckling i strandnära läge och två svarsskrivelser.

Uppföljning av verksamhetsplan och budget (tertial 2 för 2018, samt budgetprognos för helåret)
Kansliets bedömning är att huvuddelen av pågående uppdrag ligger i linje med beslutade mål och uppgifter förra året och att det prognosticerade resultatet för år 2018 för hela organisationen är i balans. Styrelsen godkände uppföljningen av verksamhetsplan och budget (tertial 2, samt budgetprognos för helåret).

Översiktsplaneutredningen
Storsthlm har som samverkansorgan för länets kommuner lämnat synpunkter kring remissen för betänkandet En utvecklad översiktsplanering (SOU 2018:46). Storsthlm delar utredarens nulägesbild och behov av reformer för att utveckla översiktsplaneringen och förbättra dialogen mellan staten och kommunerna, men ser några områden där åtgärder behöver övervägas. Bland annat att planen inte bör vara bindande och att den bör kunna revideras löpande. Styrelsen godkände yttrandet.

Ändringar i regler om landsbygdsutveckling i strandnära läge
Storsthlm har lämnat ett yttrande kring Naturvårdsverkets remiss Uppdrag att se över och föreslå ändring i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). I yttrandet betonas bland annat att LIS inte ska vara geografiskt begränsat, utan anpassas till lokala förutsättningar, samt behovet av en mer nyanserad intresseavvägning. I yttrandet vill Storsthlm särskilt lyfta de delar som berör och kan göra skillnad för kommunerna i länet. Styrelsen godkände yttrandet.

Svarsskrivelse till friskolerepresentanter i Storsthlms referensgrupp
I september skrev representanter i referensgruppen för friskolorna till styrelsen med synpunkter på att friskolorna inte får rätt ersättning från kommunerna utifrån skollagens och gymnasieförordningens krav. Styrelsen hänvisar friskolorna till att kontakta aktuell kommun, detta eftersom samarbetet inom gymnasieregionen inte har flyttat huvudmannaskap för gymnasieutbildningens genomförande. Svarsskrivelsen godkändes av styrelsen

Svarsskrivelse till Vackstanäs friskola
Vackstanäs gymnasium uppvaktade tidigare Storsthlms styrelse med en skrivelse rörande de programpriser som föreslagits från och med 2019. Priset är lägre än riksprislistan som Vackstanäs utgått från när de budgeterat Trädgårdsprogrammet, vilket riskerar äventyra utbildningens framtid. I svarsskrivelsen, som godkänns av styrelsen, hänvisar styrelsen till en redan beslutad genomlysning av programpriserna som ska göras inför beslut om länsprislistan 2020. Styrelsen hänvisar frågan till kansliet att utreda, samt rekommenderar kommunerna i gymnasiesamverkan att i avvaktan på förslag till länsprislista 2020 betala ett tilläggsbelopp till 2019 års länsprislista. Det är upp till respektive kommun att besluta hur de agerar utifrån rekommendationen.