2018-10-02

Sammanfattning från Storsthlms styrelsemöte 27 september

Den 27 september tog Storsthlms styrelse bland annat beslut om uppdragsdirektiv för regionala stöd- och samverkansstrukturer, samt vårdavtal och riktlinjer för länets ungdomsmottagningar, liksom beslut kring rapporten om uppföljning av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service.

Regionala stöd- och samverkansstrukturer inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (RSS)
Syftet med det nationella RSS-arbetet är att utveckla en praktik som baseras på brukarens erfarenheter, den professionella utförarens expertis och vetenskaplig kunskap. Förra året tilldelades Stockholms län fler platser i det nationella nätverket med målet att öka regionens kapacitet i arbetet. Det regionala arbetet samordnas av Storsthlm. RSS-arbetet har formulerats i ett uppdragsdirektiv som godkändes av styrelsen.

Vårdavtal och tvärprofessionella riktlinjer för ungdomsmottagningar i länet
Sedan 2009 finns ett avtal om att ungdomsmottagningarna i länet ska utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Avtalet, som går ut i december 2018, har förlängts med 24 månader och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett nytt avtalsförslag. Ett önskemål från flera ungdomsmottagningar i länet är att ge Storsthlm uppdraget att stödja kommunerna i samband med framtagandet av ett nytt vårdavtal och riktlinjer. Storsthlms styrelse tog beslut om att godkänna uppdragsdirektivet.

Uppföljning av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)
2015 överfördes ansvaret från landstinget till kommunerna för utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Enligt uppdrag från styrelsen har Storsthlm genomfört en uppföljning av kommunernas kostnader för hälso- och sjukvården inom LSS-verksamhet för 2017, vilken redovisas i en rapport som även redogör för skillnaderna i kostnader per brukare. Styrelsen godkände rapporten.

Skrivelse från Vackstanäs gymnasium
Vackstanäs gymnasium har uppvaktat Storsthlms styrelse med en skrivelse rörande de programpriser som föreslagits från och med 2019. Priset är lägre än riksprislistan som Vackstanäs utgått från när de budgeterat Trädgårdsprogrammet. Om förslaget till programpris kommer gälla uttrycker skolledningen att det ekonomiska bortfallet riskerar äventyra möjligheten att fortsätta med utbildningen. Storsthlms kansli har nu uppdraget att återkomma med ett förslag till hantering till nästa styrelsemöte den 25 oktober.