2018-06-13

Styrelsesammanfattning från Storsthlms styrelsemöte 13 juni

Den 13 juni tog Storsthlms styrelse beslut om ett stort antal ärenden, bland annat samverkansavtalet ”Lärarutbildning i samverkan” och uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019.

Tertialuppföljning 1, 2018
I tertialuppföljningen och budgetprognosen presenteras arbetsläget i Storsthlms aktuella uppdrag för perioden januari till april 2018. Tertialuppföljningen och budgetprognosen godkändes av styrelsen.

Placeringspolicy
För att undvika avgifter med anledning av räntehöjningar har Storsthlm undersökt möjligheterna att placera pengar på andra sätt än i företagskonto. Resultatet blev ett förslag till en placeringspolicy, vilken godkändes av styrelsen.

Lärarutbildning i samverkan, avtal mellan kommunerna och lärosäten med lärarutbildning
Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) regleras i ett samverkansavtal. Under 2017 har ett arbete gjorts för att skapa dialog och delaktighet med kommunerna inför framtagandet av ett reviderat avtal.
Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna att anta det föreslagna samverkansavtalet ”Lärarutbildning i samverkan” – samverkansavtal för VFU.

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019
Samverkansavtalet för gymnasieutbildning reglerar ekonomiska villkor och förutsättningar och varje år beslutar kommunerna om en eventuell justering av programpriser. Storsthlm tar fram underlag enligt en beräkningsmodell och en gemensam politisk bedömning görs. Storsthlms styrelse beslutade att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2019, baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent. Kommunerna rekommenderas även anta föreslagen uppräkning av strukturtillägget 2019 om 1,8 procent.

Uppräkning av sfi-bas och sfx-utbildning 2019
Betalningsmodellen för sfi-bas och för sfx-utbildning fastställs i en överenskommelse som samtliga kommuner i länet har ställt sig bakom. Enligt beslut från Storsthlms styrelse ska prisjusteringsmodellen som används för sfi-bas och sfx följa den uppräkning av programpriser för gymnasieskolan som beslutas av styrelsen. Prisuppräkningen för sfi-bas och sfx-utbildningarna för 2019 uppräknas med 1,8 procent.

Genomförandeplan för yrkesvux 2018-2020, styrdokument
Det senaste året har styrgruppen för vuxenutbildning analyserat behovet av konkreta steg mot en gemensam vuxenutbildningsregion. Under arbetet har det visat sig vara svårt att snabbt ersätta den tidigare överenskommelsen. Förslaget från styrgruppen är därför att nuvarande överenskommelse fortsätter att gälla och att ett nytt styrdokument istället formuleras i en genomförandeplan. Styrelsen tog beslutet att godkänna genomförandeplan för yrkesvux 2018-2020.

Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.
Storsthlm fick i uppdrag att ta fram en överenskommelse för att underlätta flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet, detta genom att utflyttningskommunen behåller det långsiktiga ansvaret. Resultatet av en remissrunda visar att somliga kommuner vill ha en överenskommelse, medan andra avvisar förslaget. Styrelsen beslutade att inkomna synpunkter ska bearbetas och att de kommuner som är intresserade kan teckna överenskommelsen – andra kan ansluta senare. Kommunerna rekommenderas anta överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.

Uppföljning av kostnader för hälso- och sjukvård inom LSS-verksamhet 2017
2015 överfördes ansvaret från landstinget till kommunerna för utförande av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS. 2017 tog Storsthlms styrelse beslut om en uppföljning av kostnadsutvecklingen och utjämningssystemets följder inom LSS-verksamheten i kommunerna. Uppföljningen gjordes via en enkät till länets alla kommuner. Resultatet sammanställdes i en rapport, som godkändes av styrelsen.

Miljösamverkan Stockholms län, förlängning av överenskommelse
Miljösamverkan Stockholms Län är en etablerad samverkan inom miljöområdet mellan Storsthlm, kommunerna i länet och Länsstyrelsen i Stockholms län. Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör i december 2018 och föreslås förlängas ytterligare fyra år. Styrelsen rekommenderar kommunerna att anta den samverkansöverenskommelse som finns för Miljösamverkan Stockholms Län.