Logotyp
2018-06-01

Tillgängligheten till gymnasieprogram  inte bara en fråga för den enskilde kommunen

Uppdragsbild

Utan gymnasieutbildning försvåras möjligheten för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom regionalt samarbete, något många av länets kommuner är beroende av, ökar tillgängligheten till utbildning. Camilla Broo, kommundirektör i Värmdö kommun, tror att ett fortsatt regionalt samarbete är lösningen på framtidens utmaningar med ökade elevkullar. Läs vår intervju med henne.

Regionen behöver klara de närmaste årens elevökning, hur ser du på den utmaningen?
Jag tror vi har mycket goda möjligheter genom det regionala samarbetet. Alla delar idag ett ansvar att regionens ungdomar ska få en gymnasieutbildning med hög kvalitet. I Värmdö kommun är var fjärde invånare under 15 år – det ställer stora krav på utbud och infrastruktur när det gäller tillgången till program och inriktningar, både i närområde och för att möjliggöra val inom rimliga avstånd och i regionen.

Vilka åtgärder anser du behövs för att den gemensamma gymnasieregionen ska utvecklas?
Jag tänker återigen på det gemensamma ansvaret och faktabaserade underlag och analyser inför utveckling. När tillgängligheten till program och inriktningar ska vara hög i hela regionen, så är det egna utbudet inte bara en fråga för den enskilde kommunen. Vi behöver tillsammans planera och se över vilka inriktningar och program som är eftertraktade och anpassade efter arbetsmarknadens behov. Och samverkan med fristående aktörer är viktigt.

Hur kan mindre kommuner som inte själva har möjlighet att bygga ut gymnasieverksamheten bidra?
Ett exempel är att anpassa inriktningar efter regionala behov. Vi kan också som kommun ha en tät dialog med lokala företag och andra branschföreträdare om hur vi kan bidra för att exempelvis påverka utvecklingen gällande yrkesprogrammen i en positiv riktning.

Vilka är de viktigaste argumenten för att bibehålla ett regionalt samarbete?
Utan gymnasieutbildning är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att gå gymnasiet är också en förutsättning för att gå en högre utbildning. Genom den gemensamma gymnasieregionen erbjuds flera elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Regionalt samarbete och samarbete med fristående aktörer är en förutsättning för att kunna ge alla elever valmöjligheter och förutsättningar för att gå ut gymnasiet.

Vilken fråga är viktigast för Värmdö kommun rörande framtidens gymnasieregion?
Tillgång till kvalitativ gymnasieutbildning är en förutsättning för att unga ska kunna nå sina livsmål, och där är det regionala samarbetet en avgörande faktor – alla elever ska ha samma valmöjligheter och förutsättningar.

Hur ser du på Storsthlms roll i arbetet?
Mycket positivt! Både för att Storsthlm leder arbetet med en gemensam gymnasieregion och för att ni också har ansvaret för den regionalt gemensamma gymnasieantagningen. Att vi som kommunala huvudmän är en del av det strategiska arbetet genom olika nätverk och kompetensgrupper bidrar till att skapa en samsyn och en gemensam målbild.