2018-03-09

Sammanfattning från Storsthlms styrelsemöte 8 mars

Den 8 mars tog Storsthlms styrelse beslut om årsredovisningen för 2017 och remissvar gällande regional vattenförsörjningsplan samt godsstrategi för Stockholmsregionen.

Godkänd årsredovisning för 2017
Styrelsen godkände årsredovisningen för 2017, som omfattar verksamhetsberättelsen där årets insatser presenteras. I redovisningen finns även en bedömning av uppdragen inom varje målområde, sett till exempelvis status, måluppfyllelse och tidplan. Centrala frågor under 2017 har bland annat varit hemsjukvården, det regionala energikontoret, samverkan kring gymnasieantagningen och den gemensamma gymnasieregionen.

Politisk förankring krävs för att regional vattenförsörjningsplan ska få genomslag
Storsthlm har, tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholms läns landsting, i uppdrag att medverka i arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. En remissversion har nu skickats ut för att fånga upp synpunkter. Utifrån remissversionen har Storsthlm styrelse i sitt yttrande bedömt att eventuella målkonflikter behöver lyftas och diskuteras, att planen behöver vidareutvecklas gällande skyddet av Mälaren och att Länsstyrelsen behöver ta ett uttalat operativt ansvar för planens uppföljning. Yttrandet lyfter också att den politiska förankringen i kommunerna är viktig för att planen ska få genomslag.

Godsstrategi för Stockholmsregionen tjänar på att utvecklas
Det tredje ärendet som var uppe på Storsthlms styrelsemöte var Tillväxt- och regionplaneförvaltningens (TRF) förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen; ett förslag som ger en bra nulägesbild av godsinfrastrukturen i länet. I sitt yttrande har Storsthlms styrelse påpekat ett par brister i förslaget, bland annat gällande strategins uppbyggnad, där både genomförande- och uppföljningsdel saknas. Det strategin lyckas med är att beskriva utmaningarna på ett strategiskt sätt och lyfta betydelsen av en fördjupad politisk diskussion. Strategin skulle vinna på att tas fram i närmare samarbete mellan kommunerna.

Ny i styrelsen
Ewa Larsson, ersättare (MP)