Logotyp
2018-01-30

Regionala satsningar på öppna data, nyanländas etablering och kompetensförsörjning

Uppdragsbild

Europeiska socialfonden

Strukturfondspartnerskapet Stockholm har beslutat att medel från Europeiska Socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden ska användas till satsningar på unga nyanländas etablering, kompetensförsörjning och öppna data.

Nya satsningar för att stödja unga nyanländas etablering

I december förra året beslutade Strukturfondspartnerskapet Stockholm att medel från Europeiska Socialfonden (ESF) ska användas till satsningar på unga nyanländas etablering. Nynäshamns kommun, Solna stad och Stockholms stad har beviljats sammanlagt 55 miljoner kronor från fonden för att arbeta med detta område.

  • Nynäshamns kommun kommer att driva projektet Vägval unga. Projektet ska samordna arbetet mellan skola, olika förvaltningar, civila samhället och sociala företag.
  • Solna stad kommer att inom ramen för projektet FIA arbeta för att stärka kompetenser och samverkan mellan skola, föreningsliv, kultur och fritid och näringslivet.
  • Stockholms stad har fått medel till projektet Start Stockholm. Projektet ska utveckla nya vägar till studier eller arbete, bland annat genom fördjupad studie- och yrkesvägledning och psykosocialt stöd.

Arbetet med strukturfonderna utgår från den så kallade Stockholmsmodellen som bygger på regional dialog med aktörer med ansvar och intresse för att samarbeta för att möta utmaning på arbetsmarknadsområdet. Syftet med dialogen är att se till att fondens medel används till insatser som är anpassade till regionens behov och förutsättningar. Under vintern och våren pågår den regionala dialogen om vilka utmaningar som ska prioriteras till de utlysningar som sker under år 2019.

Kompetensarena Sthlm ska samordna och stärka vuxenubildningen i regionen

En av regionens utmaningar är den långsiktiga kompetensförsörjningen. Bland annat Arbetsförmedlingen har pekat på hur bristen på arbetskraft inom vissa branscher kan komma att hota den regionala tillväxten. Samtidigt står ett växande antal invånare utanför arbetsmarknaden.

För att påverka utvecklingen krävs ett fördjupat samarbete mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och branschorganisationer. Nu har Storsthlm tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att under närmare två års tid arbeta i ett projekt som ska stärka regionens kompetensförsörjning. I projektet Kompetensarena Sthlm ligger fokus på att samordna och förstärka den yrkesinriktade vuxenutbildningen, komvux och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.

En målsättning med projektet är att skapa en mer sammanhållen process för kompetensförsörjningen i länet. Inom ramen för projektet ska därför metoder, strategier och arbetssätt utvecklas för att möta regionens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Projektet inleds med en analys och planeringsfas under vinter och vår 2018.

Satsningar på öppna data

Stockholmsregionen anses vara en av världens mest konkurrenskraftiga regioner inom informations- och kommunikationsteknologi och har många kunskapsintensiva företag. I regionen finns flera start up-hubbar för techföretag och de senaste åren har många snabbväxande innovativa företag inom branscher som bank och finans, digitala spel och musikindustrin fått stor internationell uppmärksamhet.

Nu har Strukturfondspartnerskapet Stockholm beslutat att projektet Öppna Data i Stockholmsregionen ska tilldelas 15 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i arbetet för en smart stad. Partnerskapet är sammansatt av kommun- och landstingspolitiker och chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Inom den offentliga sektorn har myndigheter, kommuner och landsting stora mängder data som kan kommersialiseras och användas i utveckling av nya produkter och tjänster. Storsthlm ska därför tillsammans med Stockholms stad och övriga 25 kommuner i länet intensifiera arbetet med att ta fram öppna data i projektet Öppna data i Stockholmsregionen. Målet är att utveckla gemensamma standarder, göra det mer lättillgängligt och stimulera och uppmuntra företagens användning avkommunernas öppna data.

Det finns en stor tillväxtpotential inom området och projektet kommer innebära nära samarbete mellan alla kommuner i länet. Projektet kommer vara en del av Smart Stad-projektet som drivs i Stockholm stad.