Logotyp
2017-12-15

Sammanfattning från Storsthlms styrelsemöte 14 december

Den 14 december sammanträdde Storsthlms styrelse och fattade beslut om verksamhetsplan och budget 2018, remissvar angående överenskommelse om flyttning till särskilt boende (SÄBO) mellan kommunerna i Stockholms län och om skrivelsen till Socialdepartementet angående IVO:s handläggningstider av tillståndsprövning för entreprenader inom SoL och LSS-boenden.

SÄBO-överenskommelsen ska omarbetas innan den rekommenderas till kommunerna

Under året har Storsthlm arbetat med att fram ett förslag till en överenskommelse kring äldres flytt till särskilt boende för äldre (SÄBO) mellan länets kommuner. Efter att den skickades på remiss till kommunerna har 14 kommuner varit i huvudsak positiva, 10 kommuner i huvudsak negativa, en kommun ville inte ta ställning och en kommun har inte svarat. Utifrån remissvaren har Storsthlm gjort bedömningen att de kommuner som vill kan teckna överenskommelsen, övriga kommuner erbjuds möjligheten att ansluta vid senare tillfälle.

Styrelsen gav Storsthlm i uppdrag att utreda och svara på de frågor som inkommit i samband med remissvaren innan överenskommelsen rekommenderas till kommunerna.

Långa handläggningstider kan göra att brukare kommer i kläm

Ett annat ärende som var uppe på Storsthlms styrelsemöte var kommunernas gemensamma skrivelse till Socialdepartementet som vittnar om IVO:s orimligt långa handläggningstider. Skrivelsen ska uppmärksamma Socialdepartementet om vilka konsekvenser de långa handläggningstiderna får för kommunerna. Exempelvis riskerar de att försvåra för kommunerna att göra rimliga tidplaner vid upphandling av entreprenader, vilket kan leda till att de får ta tillbaka boenden som redan lagts ut, något som i sin tur resulterar i ekonomiska konsekvenser. Men framförallt finns en risk att de långa handläggningstiderna leder till kvalitetsbrister i verksamheternas kontinuitet, vilket gör att den enskilde brukaren kommer i kläm. Styrelsen fattade beslut om att godkänna skrivelsen till Socialdepartementet.

Sista verksamhetsprogrammet för mandatperioden godkänd

Styrelsen antar verksamhetsplan och budget för 2018, under förutsättningen att en mindre korrigering i ett avsnitt i budgeten genomförs.

Verksamhetsplanen och budgeten beskriver vilka inriktningar Storsthlm ska arbeta med under det kommande året, vilket exempelvis kommer innebära att samverkan kring frågor som rör kompetensförsörjning behöver intensifieras. Centralt för 2018 kommer även att vara att driva kommunernas viljeyttring i positionspapperet som berör frågor kring bostadsförsörjning och infrastruktur. Processen kring hemsjukvård 2020, liksom skatteväxling fortgår.

Budget och avgifter kommer att öka, bland annat för att finansiera det Energikontor som styrelsen beslutat om. Medlemmarnas avgift för 2018 är oförändrad.

Hemsjukvård

Styrelsen fick en lägesrapport om hemsjukvård. Dialog och förhandling med landstinget om hemsjukvårdens innehåll och framtida samverkan pågår. Såväl landstinget som Storsthlm har utsett varsin tjänstemannagrupp som leder arbetet. En viktig fråga är vilket stöd en kommunal hemsjukvård kan få av landstinget och hur detta utformas. En annan fråga är hur vi ska samverka digitalt för att dela information från journaler och läkemedelslistor.