Logotyp

Inbjudan till nätverksmöte om socialt hållbar stadsutveckling den 8 mars 2018

När: torsdagen den 8 mars 2018
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: KTH, OpenLab, Valhallavägen 79, Stockholm
Målgrupp: Deltagare i de strategiska nätverken för Samhällsbyggnad respektive Arbetsmarknad och Integration. Deltagare i nätverken har möjlighet att ta med sig gäster och/eller sända ersättare. 

Utbildning, arbete, bostad och hälsa hänger ihop – utan det ena försvåras möjligheterna att ta del av det andra. Alla behöver en punkt att utgå ifrån, där utgör en permanent bostad en bra start.

Bristen på bostäder är ingen ny regional fråga, men har i och med det höga flyktingmottagandet 2015 seglat upp på dagordningen för såväl politik som förvaltning. Regionen har stora utmaningar och det finns indikationer som tyder på att de blir ännu större framöver. Genom att lyfta problemen till ytan ökar chanserna att bromsa den negativa utvecklingen. Problemen behöver tolkas och diskuteras, viljan behöver finnas och gränsöverskridande samarbeten måste till, exempelvis mellan politik, kommun, forskning och byggbransch.

I oktober 2017 samlades Samhällsbyggnads- och Arbetsmarknad och Integrationsnätverken för att skapa en gemensam bild över nuläget och de trender och tendenser som har bidragit till den nuvarande situationen. Ett önskemål då var att genomföra ytterligare en aktivitet på detta tema, med ett tydligt fokus på arbetsmodeller och verktyg som kan användas inom samverkansområdet integration och bostadsbyggande.

Den 8 mars får vi ta del av konkreta exempel på hur man kan jobba kort- och långsiktigt med socialt hållbar bostadsförsörjning utifrån specifika förutsättningar. Vi får dessutom fördjupa oss i fyra projekt som ger verktyg och modeller för utmaningar i bostadsförsörjningens olika faser.

Efter dagen vill vi att ni ska ha fått förutsättningarna att föra samtal och dela erfarenheter mellan förvaltningar och över kommungränser och inte minst vill vi att ni ska ha fått ett kunskapsunderlag och idéer kring arbetsmodeller och verktyg som kan tillämpas i vår region.

Program 

13:00 Välkomna!

Bostadssituationen i Stockholms län.
Bristen på bostäder i regionen har bidragit till att nya grupper riskerar eller har hamnat i en osäker bostadssituation. Jonas Wihlstrand från Stockholms Stadsmission inleder dagen med att beskriva konsekvenserna om tillståndet på bostadsmarknaden ger, för många av länets invånare.

Botkyrka och arbetet med bostadsförsörjning för nyanlända.
Botkyrka kommun har under många år varit en av de kommuner som har haft störst inflyttning av utrikesfödda. Flyktingkrisen 2015 ställde frågan på sin spets. Med utgångspunkt i en gemensam strategi och under ledning av kommundirektören har Botkyrka arbetat för att möta denna utmaning. Susanna Hedlund från Botkyrka berättar om arbetsprocessen, erfarenheterna och hur vägen framåt ser ut.

Upplands Väsby- "Det är vårt gemensamma ansvar".
Upplands Väsby kommun berättar om hur de arbetar över förvaltningsgränserna med sin integration - hur de klarar sina åtaganden med att ta emot nyanlända mm.

 14:00 Minimässa
I länet pågår flera initiativ och projekt som syftar till att på olika sätt arbeta med utmaningen kring bostadsförsörjning. Här presenterar vi fyra projekt  som delar med sig av verktyg och metoder som de har utvecklat. Flera kommuner i länet är redan delaktiga. Projekten riktar in sig på insatser i olika faser, inför bostadsbyggande, under och efter, det vill säga vad som kan göras i befintliga bostadsområden.

Södertörnsanalysen- ett analysverktyg för samhälls-planering. Verktyget har utformats för att kunna fånga utvecklingen i bostadsområden över tid med utgångspunkt i ett stort antal dimensioner. Verktyget ska underlätta kart- läggning av behov och förutsättningar som möjliggör att sociala dimensioner vägs in i samhällsplaneringen.

Decode- flerdimensionell samhällsplanering. Satsningen tar sikte på de utmaningar som gäller den tilltagande inflyttningen till städerna. Målet är att skapa för-utsättningar som underlättar för samverkan, hanterar motstridiga intressen och som utvecklar konstruktivt nytänkande mellan stadsutvecklingsprojektens olika aktörer, från enskild medborgare till politiker.

Grön BoStad - bostaden som startpunkt för samhälls-utveckling. Denna satsning har ambitionen att knyta samman flera samhällsutmaningar -exempelvis klimat, utanförskap i utsatta stadsdelar, för att använda de resurser som finns i befintliga bostadsbestånd. Syftet? Att skapa innovation och tillväxt.

Sverige Bygger Nytt - tar tillvara kompetensen hos nyanlända. Stora investeringar i bostäder och infrastruktur planeras i Stockholmsregionen, dock saknas tillräckligt med arbetskraft. Satsningen syftar till att öka möjlig-heterna till arbete inom byggsektorn för nyanlända, unga vuxna, långtidsarbetslösa och personer med funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga.
                 
15:00 Dialog
Vad kan vi göra i vår region, med utgångspunkt i det kommunala uppdraget, för att möta bostadsförsörjnings-utmaningen?

16:00 Avslutning

 

Varmt välkomna!

Emil Lindqvist                       Thomas Fredriksson

Processledare                         Processledare