Psykisk hälsa

Samtliga kommuner i länet har, tillsammans med Region Stockholm, antagit handlingsplanerna för psykisk hälsa i Stockholms län.

Uppdrag psykisk hälsa

Samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med Region Stockholm och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram handlingsplaner för psykisk hälsa. Handlingsplanen sträcker sig från 2017 till 2020. Syftet med handlingsplanerna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har under flera år ingått överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd. Ta del av överenskommelsen och läs mer om satsningen på Sveriges Kommuner och Landstings sidalänk till annan webbplats.

Den problematiska skolfrånvaron

Inom uppdrag psykisk hälsa barn och unga, har ett av fokusområdena för Stockholms län varit att inventera och kartlägga skolfrånvarons omfattning. I samarbete med kommunerna i länet, Region Stockholm samt representanter från brukarorganisationer och fristående huvudmän har arbetet med inventeringen genomförts.

Under 2017 genomfördes en kartläggning av elevers frånvaro parallellt med en inventering av goda exempel och forskningsstudier. En sammanfattning kring förutsättningar, framgångsrika metoder och framtida behov presenteras kortfattat i den sammanfattande rapporten Den problematiska skolfrånvaron (pdf)PDF.

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland

Den psykiska ohälsan ökar i världen och i landet. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att det kommer vara den största sjukdomsbördan 2030. Detta vill regeringen motverka genom att arbeta för jämlik psykisk hälsa – från förebyggande och hälsofrämjande insatser till vårdande insatser – och har därför kommit överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om att sex regionala resurscentrum ska byggas upp i landet.

Sedan ett år pågår projektet Regionalt Resurscentrum Stockholm–Gotland inom programområdet psykisk hälsa. Projektet delas mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm samt Region Gotland.

Målet med att etablera regionala resurscentrum är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa. Ett regionalt resurscentrum ska ha kapacitet och kompetens för kunskapsstöd, uppföljning och utvärdering, stöd till utveckling och implementering samt ledarskapsstöd. För att arbetet ska vara framgångsrikt krävs det goda samverkansstrukturer mellan kommuner och regioner.

Projektet har i uppdrag att till december 2019 föreslå en målbild om hur en regional organisation kan se ut för kommunerna i Stockholms län, Region Stockholm och Region Gotland.

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler