Logotyp

Förutsättningar för e-förvaltning

I Storsthlms arbete med förutsättningar för e-förvaltning arbetar vi med att stödja kommunerna för att kunna möta invånarnas behov av en enkla, säkra och sammanhållna digitala välfärdstjänster.

Kommunerna står inför flera utmaningar under de närmaste åren för att möjliggöra sammanhållna digitala tjänster som både möter invånarnas behov och kraven på högre kvalitet och effektivitet. En grundläggande förutsättning för organisationsöverskridande digital samverkan och service är att infrastruktur, system och tjänster fungerar tillsammans.

Stöd till kommunerna i arbetet mot en utvecklad e-förvaltning

Vi driver nätverk och arrangerar temamöten kring aktuella områden inom e-förvaltning. Syftet är att stödja kommunernas arbete med utveckling av e-förvaltning genom att identifiera områden där den regionala nyttan är störst. Samverkan ska stödja en smartare och öppnare förvaltning. Vi arbetar med att identifiera områden med potential för utveckling av e-tjänster och publicering av öppna data, och möjligheter till samverkan mellan kommuner och andra aktörer. En utgångspunkt är de prioriterade utvecklingsområden som identifierats i Storsthlms årliga uppföljning av e-utvecklingen.

Länets kommuner och landsting har gemensamt utarbetat och enats om 16 principer för samverkan. För närvarande pågår arbete med att revidera dem så att de överenesstämmer med nationella principer och Sveriges Kommuner och Landstings handlingsplan på området.

E-utvecklingen i Stockholms län

Vi tar årligen fram en rapport om e-utvecklingen i Stockholms län. Rapporten utgår från de självvärderingar som kommunerna gör i Sveriges Kommuner och Landstings verktyg eBlomlådan. Rapporten ska dels beskriva utvecklingen på den regionala nivån, dels identifiera de viktigaste utvecklingsområdena.


Aktuellt

 • Alla

  (5)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (5)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler