Logotyp

Representation i andra fora

Vi samverkar med olika aktörer i regionala utvecklingsfrågor för att bidra med vår kompetens, som representanter för det kommunala perspektivet och som arena för mötet med kommunerna.

Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionens gemensamma Europakontor ska främja medlemmarnas gemensamma politiska intresse genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska Unionen. Representanter nomineras av styrelsen.

Representanter Storsthlm
Mats Gerdau (M), Nacka kommun, ledamot
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun, ledamot
Boel Godner (S), Södertälje kommun, ledamot
Iréne Seth (M), Upplands-Bro kommun, revisor
Bo Dahlström (S), Stockholms stad, revisorssuppleant

Bostadsforum

Representanter utses av styrelsen.

Malin Danielsson (L), Huddinge kommun, ordförande
Joakim Larsson (M), Stockholms stad, ledamot
Gabriel Melki (S), Botkyrka kommun, ledamot

Styrgruppen för Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform mellan myndigheter Stockholms län som driver ett långsiktigt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Representant utses av styrelsen.

Representant Storsthlm
Alexandra Anstrell (M), Haninge kommun, ledamot

Stiftelsen Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Representanter utses av styrelsen.

Representanter Storsthlm
Ann-Katrin Åslund (L), Stockholms stad, ledamot
Kerstin Amelin (V), Botkyrka kommun, ersättare

Styrgrupp för Digital agenda Storstockholm

Storsthlm har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting tagit fram en Digital agenda, som Storsthlm är värdorganisation för genomförande av. Digitala agendan styrs av en styrgrupp med representanter från Länsstyrelsen, landstinget och Storsthlm. Kommunrepresentanterna utses av kommundirektörsnätverket.

Representanter Storsthlm
Lena Dahlstedt, Nacka kommun
Marie Wiklund, Vaxholms stad
Johanna Engman, Stockholms stad
Madeleine Sjöstrand, Storsthlm

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Regeringen har inrättat ett forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Forumet ska bidra till en stärkt dialog och samverkan om strategiskt viktiga frågor för den regionala utvecklingen i hela landet. Representanter nomineras av styrelsen.

Representanter Storsthlm
Mats Gerdau (M), Nacka kommun, ordinarie
Karin Wanngård (S), Stockholms stad, ordinarie
Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ersättare
Rana Carlstedt (S), Stockholms stad, ersättare

Innovationskraft Sthlm

Innovationskraft Sthlm är ett brett samarbete kring innovationsförmågan i Stockholms län. Innovationskraft Sthlm samlar regionala aktörer kring en gemensam regional innovationsstrategi. Representanter utses av styrelsen.

Representanter Storsthlm
Mats Gerdau (M), Nacka kommun
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör, KSL 

Kontaktperson för arbetet med ny regional indelning

Stockholms läns landsting har utsett kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning på uppmaning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Landstingsstyrelsen har beslutat utse Storsthlm:s ordförande som en av tre kontaktpersoner.

Representant Storsthlm
Mats Gerdau (M), Nacka kommun

Representanter till politisk operativ grupp för
sammanhållningspolitiken 2015-2020

För att möjliggöra en fortsatt tät dialog om sammanhållningspolitiken mellan den regionalpolitiska nivån och regeringskansliet, har Sveriges Kommuner och Landsting erbjudit ledamöterna i Politikerforum att nominera politiska representanter till en operativ arbetsgrupp. Nomineringen av ledamöter för Stockholms län har samordnats mellan Storsthlm, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen Stockholm.

Jelena Drenjanin (M), kommunalråd Huddinge kommun, ordförande Strukturfondspartnerskapet Stockholms län, ordinarie
Gustav Hemming (C), landstingsråd Stockholms läns landsting, ordförande Tillväxt- och regionplanenämnden, ersättare