Vårt uppdrag

Stockholmsregionen utgörs av de 26 kommunerna i Stockholms län. Regionen växer kraftigt med fler företag och fler människor. Regionens förändring och förnyelse är mer än summan av vad varje kommun gör, regionen är också en förutsättning för framgång i de enskilda kommunernas projekt. Att kunna dra nytta av andras erfarenheter, att kunna samordna satsningar och utveckla tillsammans bidrar till regionens utveckling.

Vi driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av medlemmarnas ledningar i politik och förvaltning. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål inom välfärd och service till medborgarna. 

Vi jobbar med att:

  • Skapa regionkunskap genom utredning och analys
  • Processleda regional utveckling och välfärdsutveckling
  • Intressebevaka och samverka med andra aktörer i regionala frågor
  • Förvalta överenskommelser och motsvarande samarbeten

Regionens utveckling och Storsthlms roll

Utgångspunkten för de områden och uppdrag som Storsthlm ska prioritera är den regionala utvecklingsplanens (RUFS) vision och mål för vad som ska känneteckna Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion:

  • En öppen och tillgänglig region
  • En ledande tillväxtregion
  • En region med god livsmiljö
  • En resurseffektiv region

Vi arbetar mot visionen genom att på kommunernas uppdrag stimulera samverkan och leda projekt som möter invånarnas behov av effektiva, hållbart finansierade välfärdstjänster av hög kvalitet.

Vi bidrar till fortsatt tillväxt och hållbar utveckling av Stockholmsregionen genom att vara en arena för kommunerna i regionala utvecklingsfrågor. På kommunernas uppdrag driver och medverkar vi i prioriterade projekt och processer.

Vi arbetar med uppdrag som berör kommunernas ansvar och verksamheter – till exempel de uppdrag som handlar om att utveckla verksamhetssamverkan över hela eller stora delar av länet. I dessa uppdrag är målsättningen att resultatet ska bli en del av regionens samlade utveckling och mer än summan av varje kommuns förändring. När medborgarnas rörlighet underlättas genom fri ansökning till alla gymnasieskolor eller genom sammankopplade cykelstråk över kommungränserna, bidrar det i förlängningen till att hela regionen blir mer attraktiv för invånare och företag. Utveckling av den offentliga servicen bidrar till resan mot regionens gemensamma mål.

Vi samarbetar också med övriga aktörer i regionala utvecklingsfrågor. För att bidra med vår kompetens, som representant för det kommunala perspektivet och som arena för mötet med kommunerna.

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2015-2018 har delats in i fem målområden. För varje målområde anges övergripande målinriktning för att ge en bild av varför kommunerna genom Storsthlm arbetar med frågan. I vilken riktning bör regionen utvecklas?

För de konkreta insatserna inom Storsthlm sätts mål och uppgifter för varje uppdrag av styrelsen i samband med beslut om den årliga verksamhetsplanen. Ett och samma uppdrag kan verka för flera mål inom olika målområden.

Inför denna verksamhetsplan har vi sammanställt en nulägesbild av regionen i ett kommunperspektiv: 26 kommuner - en beskrivning av vår gemensamma utveckling. Skriften ska ge ett underlag för prioritering av områden och välja ut ett antal relevanta faktorer som är angelägna att följa under mandatperioden. Kommunerna och Storsthlm kan sällan ensamma uppnå önskvärda resultat på regional nivå men det gemensamma arbetet bör alltid sträva till att påverka utvecklingen positivt. Det är viktigt att se enskilda uppdrag i relation till det större sammanhanget.