Logotyp

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. För att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde är samverkan mellan kommun och landsting avgörande.

I Stockholmsregionen arbetar vi för att den enskilde ska erbjudas en trygg och säker vård av god kvalitet vid vårdövergången mellan landstingets slutenvård och kommunal vård och omsorg. Vi arbetar också för att huvudmännens resurser ska användas effektivt i samband med vårdövergången.

Mellan länets samtliga kommuner och landstinget finns en överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. Överenskommelsen gäller till dess att en ny regional överenskommelse har tagits fram. Det finns också en överenskommelse om förvaltning och drift av systemstöd vid informationsöverföring i samband med vårdövergångar (WebCare).

Ny överenskommelse mellan kommunerna i Stockholm och Stockholms läns landsting på gång

Enligt regeringens proposition Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer en ny lag att ersätta nuvarande lagstiftningen om kommunernas betalningsansvar i samband med utskrivning från sluten vård. Den nya lagen gäller från och med den 1 januari 2018.

Den politiska ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS) har gett Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att tillsammans arbeta fram ett
förslag till regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I juni 2017 tog den politiska samverkansgruppen VIS beslut om förslaget på överenskommelse och Storsthlms styrelse beslutade att rekommendera kommunerna att teckna överenskommelsen. I september räknar man med att även Hälso- och sjukvårdsnämnden antar överenskommelsen. Under hösten väntas samtliga kommuner behandla den.

En arbetsgrupp med utsedda representanter från kommunerna och landstinget arbetar under hösten 2017 med att ta fram riktlinjer för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Parallellt med
detta ska även en digital lösning för informationsöverföring vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård realiseras.