Logotyp

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. För att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde är samverkan mellan kommun och landsting avgörande.

I januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävdes den nuvarande lagen om kommunernas betalningsansvar.

Den nya lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt.

Lagen innebär bland annat att landsting och kommuner tillsammans ska fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Arbetet med att fastställa riktlinjer för samverkan mellan huvudmännen

Den politiska ledningsgruppen Samverkan inom vård och omsorg (VIS) har gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Storsthlm i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag till en regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunerna fattade beslut om den regionala överenskommelsen i sina nämnder under hösten 2017/januari 2018. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) tog beslut i september 2017.

Överenskommelsen gäller från 1 januari 2018 till 31 december 2019, med möjlighet till förlängning med sex månader i taget. Därefter ska en mer långsiktig överenskommelse anpassas till att kommunerna eventuellt tar över ansvaret för hemsjukvården i länet under 2020.

Vad händer nu?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm, i samråd med kommuner och vårdgivare, har utformat gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen. Dessa hittar du under Dokument och filer eller genom att söka i vårt dokumentsök.

En av förutsättningarna för att landstingets vårdgivare och kommunerna ska kunna arbeta enligt den nya utskrivningsprocessen är ett IT-system som stödjer de nya rutinerna. För den somatiska vården innebär detta att WebCare måste anpassas. WebCare är en e-tjänst som används för att samordna vårdplaneringen för en patient.

Utbildningsmaterial och en uppdaterad version av WebCare skulle enligt preliminär tidplan ha varit på plats 7 juni 2018, men har nu flyttats fram till hösten 2018. I samband med detta börjar den nya utskrivningsprocessen att gälla. Mellan den 1 januari och hösten 2018 gäller samma rutiner för utskrivningsprocessen som tidigare.