Logotyp

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. För att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde är samverkan mellan kommun och landsting avgörande.

I Stockholmsregionen arbetar vi för att den enskilde ska erbjudas en trygg och säker vård av god kvalitet vid vårdövergången mellan landstingets slutenvård och kommunal vård och omsorg. Vi arbetar också för att huvudmännens resurser ska användas effektivt i samband med vårdövergången.

Mellan länets samtliga kommuner och landstinget finns en överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. Överenskommelsen gäller till dess att en ny regional överenskommelse har tagits fram. Det finns också en överenskommelse om förvaltning och drift av systemstöd vid informationsöverföring i samband med vårdövergångar (WebCare).

Ny överenskommelse mellan kommunerna i Stockholm och Stockholms läns landsting på gång

Enligt regeringens proposition Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer en ny lag att ersätta nuvarande lagstiftningen om kommunernas betalningsansvar i samband med utskrivning från sluten vård. Den nya lagen gäller från och med den 1 januari 2018. Beslut i riksdagen väntas innan sommaren 2017.

Den politiska ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS) har gett Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att tillsammans arbeta fram ett förslag till regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Riktlinjer och rutiner för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, vård- och omsorgsprocesser samt informationsöverföring och samordnad individuell planering vid in- och utskrivning från slutenvård ska också tas fram. Ett förslag ska vara klart i juni 2017.

Parallellt med detta ska även en digital lösning för informationsöverföring vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att realiseras.

För mer information om uppdraget, kontakta Gunilla Hjelm-Wahlberg.

Det nya lagförslaget

2015 kom den statliga utredningen ”Trygg och säker vård vid utskrivning”. Utredningen har mynnat ut i en proposition som föreslår att en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvården ska ersätta den nuvarande lagstiftningen. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft i januari 2018, medan övergångsbestämmelser för patienterna som vårdats inom psykiatrisk vård kommer att gälla under hela 2018.

I den nya lagen är samverkan mellan huvudmännen och den öppna vårdens ansvar i samband med utskrivning från slutenvården i fokus. Huvudregeln är att huvudmännen ska komma överens om centrala frågor som rör samverkan i samband med utskrivningsprocessen. Detta innebär att Stockholms kommuner och landstinget tillsammans ska utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan enligt den nya lagen. De förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler