Logotyp

Samverkan med Stockholms läns landsting

Dagligen möts ansvaret för brukare och patienter i kommunernas och landstingets verksamheter. För att dessa verksamheter ska fungera för den enskilde, är god samverkan mellan huvudmännen och deras utförare en förutsättning. Brist på samarbete kan också få stora effekter på huvudmännens kostnader.

Storsthlm och Stockholms läns landsting har under flera år haft olika gemensamma partsammansatta organ för samverkan inom vård- och omsorgsområdet.

Politisk ledningsgrupp

En politisk ledningsgrupp har bildats mellan kommunerna via oss och Stockholms läns landsting. Ledningsgruppens uppdrag är att:

  • Initiera samverkan inom gemensamma utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
  • Uppmärksamma brister i samverkan och undanröja hinder i syfte att stötta utvecklingen av vård och omsorg
  • Ömsesidigt informera varandra om parternas verksamhet och om insatser för målgrupperna
  • Följa, och vid behov regionalisera, nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län

Samverkan vid vårdövergångar

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. Samverkan mellan kommun och landsting är avgörande för att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde och är därför ett viktigt område för samverkan.

Samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård 

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har tillsammans tagit fram en överenskommelse för att säkerställa rutiner för samverkan i samband med egenvård när individen behöver praktisk hjälp. Överenskommelsen innebär att kommunerna och landstinget har en gemensam tolkning av begreppet egenvård samt tydliggör ansvaret för bedömning, planering och uppföljning av egenvård. Överenskommelsen ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag åt parterna.

Munvård - Överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre- och funktionshindrade

Äldre med stort behov av vård och omsorg liksom vissa personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med munhälsovård och nödvändig tandvård. Uppsökande verksamhet gällande munhälsovårdsbedömning och munvårdsutbildning ingår som en del i landstingets tandvårdsstöd för vissa äldre och funktionshindrade som infördes den 1 januari 1999. Den uppsökande verksamheten innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om nödvändig tandvård samt utbildning/handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård. Sedan 2011 finns en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade gällande munvård.