Logotyp

Samverkan kring personer med missbruk/beroende

Samarbetet inom området utgår från en överenskommelse mellan kommunera i länet och Stockholms läns landsting - Samverkan kring personer med missbruk/beroende.

Överenskommelsen innehåller tydliga åtaganden för kommuner och landsting. Att anta överenskommelsen innebär åtagande om strukturer för samverkan samt uppföljning genom struktur och processindikatorer. Utöver samverkan mellan politiker och mellan tjänstemän lägger överenskommelsen fokus på förstärkning av brukarinflytande på verksamhets- och systemnivå.

Förebyggande arbete - ANDT-strategi (alkohol, narkotika, doping och tobak)

Merparten av kommunerna i Stockholms län driver ett
målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns preventionssamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i så gott som alla kommuner och stadsdelar i länet. För det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak finns en gemensam strategi i länet.

Barn som far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Många yrkesgrupper har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Via länken nedan finner du kontaktuppgifter till kommunernas socialkontor, stadsdelsförvaltningarna och länets socialjourer för att kunna göra en orosanmälan. Länken hittar du under Relaterad information.