Logotyp

Vem gör vad i Hemsjukvård 2020?

En lång rad personer och grupper från olika verksamhetsområden och nivåer i både kommunerna och landstinget är involverade i arbetsprocssen. Här är en överblick över roller och ansvar inom Storsthlm.

Politisk organisation

Storsthlms styrelse

Styrelsen leder Storsthlms verksamhet och består av politiker utsedda av Stockholms läns kommuner vid förbundsmötet som äger rum vart fjärde år. Styrelsen rekommenderar kommunerna att anta avtalet.

VIS – vård i samverkan

VIS är den politiska ledningsgruppen med representanter från Storsthlm och Stockholms läns landsting. VIS förhandlar fram ett avtal som gruppen sedan rekommenderar till Storsthlms styrelse och till landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd att fatta beslut om.

KSO-gruppen

Kommunstyrelseordförandena i Storsthlms medlemskommuner träffas regelbundet för strategiska överläggningar. Gruppen är förankrings- och referensgrupp till VIS och Storsthlms styrelse.

Organisation tjänstemän

Storsthlm – projektledning Hemsjukvård 2020

Leder och samordnar hela processen fram till mål. Arbetet sker tillsammans med landstinget.

Storsthlms strategiska nätverk med tjänstemän från kommunerna

Nätverken inom socialtjänst och kommunal ekonomi är till för dialog och förankring, liksom nätverket för kommundirektörer.

Kommunernas kontaktpersoner

Varje kommun har en utsedd kontaktperson som är representant i det gemensamma arbetet med Hemsjukvård 2020. Kontaktpersonerna är också Storsthlms kanal för att nå ut till olika verksamheter i kommunerna.

Arbetsgrupper

Storsthlm bildar arbetsgrupper med representanter från kommunerna efter behov. Idag finns arbetsgrupper inom rehabilitering, digitalisering, organisation av hemsjukvård, vad är hemsjukvård och ekonomi.

Beredningsgrupp VIS - vård i samverkan

Beredningsgruppen består av chefstjänstemän från kommuner och landsting som bereder ärenden inför den politiska ledningsgruppen VIS möten.