Logotyp

Fem snabba om hemsjukvård 2020

Hemsjukvård 2020 är begreppet för den process som Storsthlm tillsammans med Stockholms läns landsting driver för att Stockholms län ska ta över ansvaret för hemsjukvården i Stockholmsregionen 2020.

Vad?
Stockholms län är det enda länet som inte har ett kommunalt helhetsansvar* för hemsjukvården. Målet är att länets 26 kommuner ska ta över hemsjukvården från landstinget. Förändringen ska vara genomförd våren 2020.

Varför?
Med ett kommunalt övertagande av hemsjukvården kan omsorg och vård integreras bättre och invånaren som behöver stöd får därmed färre vårdkontakter. Kontinuiteten och uppföljningen blir bättre och vården blir säkrare och tryggare. Kommunen kan skapa en organisation med fler kompetenser och bli en mer attraktiv arbetsgivare för både befintliga och nya medarbetare.

Hur?
Övergången från landstingsfinansierad till kommunalt finansierad hemsjukvård är en omfattande process som genomförs i tre steg. Arbetet sker på många nivåer och i olika samarbeten. Målet är att övergången ska ske 2020. Här ser du hur processen ser ut.PDF

När?
Målet är att övergången till kommunal hemsjukvård ska träda i kraft 2020. För att kommunerna ska kunna fatta beslut före sommaren bör en rekommendation till kommunerna vara klar senast i februari 2018. Under våren 2018 förbereder kommunerna sitt beslut. Fram till 2020 finns tid för kommunerna att förbereda sin nya organisation.

Vem?
Storsthlm har i uppdrag att leda och samordna processen tillsammans med landstinget. En lång rad personer och grupper från olika verksamhetsområden och nivåer är involverade i arbetet med att ta fram ett gemensamt avtal som respektive kommun ska fatta beslut om. Läs mer om roller och ansvar i processen längre ned i brevet.

*Innefattar ej läkare som enligt lag ska finnas inom landstinget.