Logotyp

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i en patients bostad eller motsvarande. Det är vanligt att personer som får hemsjukvårdsinsatser också får stöd av kommunal hemtjänst, varför det på såväl nationell som regional nivå, har utretts och föreslagits att ansvaret för delar av hemsjukvården ska överföras från Region Stockholm till kommunerna. Så har också skett runt om i Sverige, Stockholms län är det enda länet där kommunerna ännu inte tagit över ansvaret för hemsjukvården.

Storsthlm har sedan förbundsmötet 2015 haft i uppdrag att driva frågan om kommunalisering av vissa hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende. I december 2016 beslutade Landstingsfullmäktige i Region Stockholm att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samarbete med Storsthlm utarbeta ett förslag till kommunalisering av hemsjukvården, inkluderande nivån på den skatteväxling som ska genomföras med anledning av förändringen. Under 2017 har Storsthlm och Region Stockholm gemensamt utrett frågan. Syftet med en förändring av ansvaret för hemsjukvård är att skapa en god, trygg och säker vård i hemmet för den enskilde genom en ökad helhetssyn och en samordnad vård och omsorg.

Parternas ambition var att nu i februari 2018 föreslå de 26 kommunerna och Region Stockholm att senast i juni 2018 anta en överenskommelse som slår fast en gemensam målbild och tidsplan för ett kommande avtal om överlåtelse av ansvaret för viss hemsjukvård i ordinärt boende. Tanken var att gemensamt, och med överenskommelsen som grund, fortsatt utreda ett antal knäckfrågor inför ett slutligt avtal 2019.

Storsthlms styrelse konstaterade den 20 februari 2018 att det finns motstridiga uppfattningar mellan Region Stockholm och ett fåtal kommuner om vad en skatteväxling för hemsjuk­vården ska baseras på. Utifrån detta ser inte styrelsen att det finns förutsättningar att kunna enas om ett gemensamt avtal mellan 27 parter och att ett överförande av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna därför beklagligtvis får anstå. Styrelsens beslut grundar sig på att Region Stockholm och några av kommunerna har helt olika syn på skatteväxlingen. Region Stockholms utgångspunkt är att en kommande skatteväxling ska grundas på redovisade kostnader uppräknat till det år då överföringen genomförs. Den framtida kostnadsutvecklingen efter överlåtelsen ska inte beaktas. Några kommuner i länet utgår i motsats till detta ifrån att framtida kostnadsutveckling kopplad till en ökande andel äldre bör ligga till grund för förhandling om skatteväxling.

Arbetet med frågan om kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län är tillsvidare vilande.

Aktuellt

 • Alla

  (9)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (9)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler