Logotyp

Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska ha möjligheten att utveckals utifrån sina individuella förutsättningar. Därför har Stockholmsregionen målsättningen att samverka för att ge individen stöd efter behov. Alla berörda myndigheter och samhällsorgan måste ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landstings har en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS). Syftet med överenskommelsen är att utveckla och förbättra samverkansstrukturer, kommunens verksamheter och hälso- och sjukvården.

BUS och BUSSAM

BUSSAM
BUSSAM är den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från Storsthlm och landstinget som svarar för det regionala arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Gruppen träffas flera gånger per år för att förvalta, samarbeta och utveckla samverkan för att tillgodose barns individuella behov. Ett sekretariat är knutet till BUSSAM. Det bemannas av tjänstemän från oss på Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

BUSSAM har i uppdrag att följa upp länets samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. BUSSAM leder uppdragen som utförs i samverkan mellan kommunernas och landstingets verksamheter. Uppföljning sker en gång per år.

BUS-överenskommelsen
Överenskommelsen tecknades 2012 av samtliga parter inom regionen för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna inom kommun och landsting. Den tydliggör bland annat chefernas ansvar för en fungerande samverkan och anger strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, mellan såväl politiker som tjänstemän.

Avvikelsehantering – behov av förbättrad samverkan
Det finns rutiner för att rapportera de samverkansproblem som finns inom regionen. BUS-sekretariatet har tagit fram rutiner för att identifiera och förbättra samverkan mellan kommun och landsting. Avvikelserapporteringen gäller både arbetet i stort samt de lokala BUS-grupper som finns ute i kommunerna. 

Samverkansrutiner gällande hälso- sjuk- och tandvård för placerade barn och unga

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som är placerade utanför hemmet är tänkta som vägledning vid placering. Kopplat till samverkansrutinerna finns två bilagor för överföring av information mellan skola och socialtjänst, samt för överföring mellan socialtjänst och vårdverksamhet inklusive tandvård.

Samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Här finns en samverkansrutin mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Rutinerna är framtagna för att de ska stödja och förbättra samverkan mellan skola och sjukvård.

Särskild undervisning på sjukhus

Enligt skollagen ska särskild undervisning ordnas på sjukhuset eller motsvarande institution för elever som på grund av sjukdom eller liknande inte kan delta i vanligt skolarbete. Överenskommelsen reglerar kostnadsdelningen mellan länets kommuner för särskild undervisning vid sjukhus.

Samordnad individuell plan (SIP)

När den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen och landstinget tillsammans upprätta en individuell plan. På länsnivå finns ett stödmaterial framtaget som gäller både vuxna och barn. Läs mer om hur vi jobbar med SIP

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler