Logotyp

Äldre

Viktiga mål i Stockholmsregionen är bra hälsa på lika villkor och möjlighet till ett självständigt liv med god kvalitet hela livet. Storsthlm arbetar med flera uppdrag för att bidra till ett gott åldrande, något vi gör genom att underlätta samverkan mellan kommuner i länet och Stockholms läns landsting.

Med stigande ålder ökar ofta behovet av vård och stöd, därför är utvecklingen av vård och omsorg för sjuka äldre en viktig samverkansfråga. Det kan handla om sammanhållen vård och omsorg, utveckling god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom eller god läkemedelsbehandling för äldre.

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

Sedan 2015 finns en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Den har antagits av alla kommunerna i Stockholmsregionen.

Syftet med överenskommelsen är att bidra till att skapa bättre förutsättningar för huvudmännen att erbjuda god, trygg och säker vård och omsorg för äldre personer som är i behov av insatser från såväl kommunfinansierad som landstingsfinansierad verksamhet. Överenskommelsen ska framförallt bidra till bättre kvalitet i vård och omsorg för den enskilde, samt till effektivare resursanvändning för huvudmännen. 2017 genomförde Storsthlm och landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning en gemensam uppföljning av överenskommelsen på regional nivå.

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Storsthlm ingår i Stockholms läns landsting nätverk för demensfrågor i länet och är också medarrangörer till Stockholms läns demensdag.

2016 gav Socialstyrelsen ut en remissversion med uppdaterade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. I Stockholms län har remissvaret samordnats på länsnivå. Slutversion av riktlinjerna publicerades i december 2017. Under våren 2018 kommer Storsthlm vara med och anordna ett regionalt seminarium med Socialstyrelsen i Stockholms län.

Den regionala överenskommelsen om vård och omsorg för personer med demenssjukdom är ett stöd för det gemensamma arbetet mellan kommun och landsting på lokal nivå. Alla kommuner har antagit den regionala överenskommelsen.

Samverkan kring omhändertagande av avlidna

Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvaret för avlidna i kommunens särskilda boenden.

Det finns en överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan kommunerna, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom särskilda boendeformer där kommunen är sjukvårdshuvudman. En reviderad överenskommelse har nu tagits fram och kommer att rekommenderas till kommunerna under 2018.

Samverkan mellan länets kommuner kring flyttning till särskilt boende

Det har tidigare funnits en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholm som reglerat betalningsansvaret för äldre personer som flyttar till särskilt boende i en annan länskommun. 2017 fick Storsthlms kansli i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till hur en överenskommelse mellan kommunerna kring äldres flytt till särskilt boende kan utformas. Ett förslag till överenskommelse har rekommenderats till kommunerna som ska svara senast 31 december 2018.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler