Logotyp

Äldre

Viktiga mål i Stockholmsregionen är bra hälsa på lika villkor och möjlighet till ett självständigt liv med god kvalitet hela livet. Storsthlm arbetar med flera uppdrag för att bidra till ett gott åldrande, något vi gör genom att underlätta samverkan mellan kommuner i länet och Region Stockholm.

Med stigande ålder ökar ofta behovet av vård och stöd, därför är utvecklingen av vård och omsorg för sjuka äldre en viktig samverkansfråga. Det kan handla om sammanhållen vård och omsorg, utveckling god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom eller god läkemedelsbehandling för äldre.

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

Sedan 2015 finns en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Den har antagits av alla kommunerna i Stockholmsregionen.

Syftet med överenskommelsen är att bidra till att skapa bättre förutsättningar för huvudmännen att erbjuda god, trygg och säker vård och omsorg för äldre personer som är i behov av insatser från såväl kommunfinansierad som landstingsfinansierad verksamhet. Överenskommelsen ska framförallt bidra till bättre kvalitet i vård och omsorg för den enskilde, samt till effektivare resursanvändning för huvudmännen. 2017 genomförde Storsthlm och Regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning en gemensam uppföljning av överenskommelsen på regional nivå.

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Storsthlm ingår i Region Stockholms nätverk för demensfrågor i länet och är också medarrangörer till Stockholms läns demensdag.

2016 gav Socialstyrelsen ut en remissversion med uppdaterade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. I Stockholms län har remissvaret samordnats på länsnivå. Slutversion av riktlinjerna publicerades i december 2017. Under våren 2018 kommer Storsthlm vara med och anordna ett regionalt seminarium med Socialstyrelsen i Stockholms län.

Den regionala överenskommelsen om vård och omsorg för personer med demenssjukdom är ett stöd för det gemensamma arbetet mellan kommun och Region på lokal nivå. Alla kommuner har antagit den regionala överenskommelsen.

Samverkan kring omhändertagande av avlidna

Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvaret för avlidna i kommunens särskilda boenden.

Det finns en överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan kommunerna, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom särskilda boendeformer där kommunen är sjukvårdshuvudman. En reviderad överenskommelse har nu tagits fram och kommer att rekommenderas till kommunerna under 2018.

Samverkan mellan länets kommuner kring flyttning till särskilt boende

Det har tidigare funnits en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholm som reglerat betalningsansvaret för äldre personer som flyttar till särskilt boende i en annan länskommun. 2017 fick Storsthlms kansli i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till hur en överenskommelse mellan kommunerna kring äldres flytt till särskilt boende kan utformas. Ett förslag till överenskommelse har rekommenderats till kommunerna som ska svara senast 31 december 2018.

Samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tillsammans tagit fram en överenskommelse för att säkerställa rutiner för samverkan i samband med egenvård när individen behöver praktisk hjälp. Överenskommelsen innebär att kommunerna och landstinget har en gemensam tolkning av begreppet egenvård samt tydliggör ansvaret för bedömning, planering och uppföljning av egenvård. Överenskommelsen ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag åt parterna.

Munvård - överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre- och funktionshindrade

Äldre med stort behov av vård och omsorg liksom vissa personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med munhälsovård och nödvändig tandvård. Uppsökande verksamhet gällande munhälsovårdsbedömning och munvårdsutbildning ingår som en del i Regionens tandvårdsstöd för vissa äldre och funktionshindrade. Den uppsökande verksamheten innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om nödvändig tandvård, samt utbildning/handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård. Sedan 2011 finns en överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade gällande munvård.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler