Logotyp

Miljö, energi och klimat

Miljö, energi och klimat är grundläggande och faktorer för en hållbar utveckling av Storstockholm. Att kombinera en stark tillväxt med minskad klimatpåverkan är en stor utmaning. Kommunerna har en viktig roll att verka för klimatanpassning, bland annat inom samhällsbyggnadsområdet.

Kommunernas miljöarbete bedrivs på flera nivåer inom alla kommunala verksamheter. Dels den renodlade myndighetsutövningen som miljökontoren svarar för, dels det strategiska miljöarbetet som ofta är kopplat till kommunkontoren. Det miljöstrategiska arbetet som sker i kommunerna drivs i stor utsträckning av den enskilda kommunens mål inom miljöområdet.

Storsthlms arbete

Miljösamverkan Stockholms län är ett exempel på vårt arbete för att stödja regionens utveckling inom miljöområdet. Det syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen. Ett annat exempel är det den Regionala miljömålsdialogen som är ett samarbete med Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att regionen ska nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Vi stöder även kommunernas arbete med att begränsa luftföroreningar och buller. Något som blir allt viktigare i en expanderande storstadsregion. Exempelvis har trenden de senaste åren visat på fortsatt höga nivåer av kvävedioxid, framför allt på flera platser i Stockholms innerstad och vid de större trafiklederna och det trots en utfasning av äldre bilar utan katalysator.

Många vägar till en bättre miljö

Inom energiområdet finns också fortfarande mycket att göra för att nå klimatmålen. Som en del i RUFS 2010 utarbetades ett handlingsprogram för energi och klimat som genomfördes i samverkan mellan Storsthlm, Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting.

På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen också tagit fram en klimat- och energistrategi för Stockholms län som idag har antagits av 22 av länets kommuners respektive fullmäktige.

I samband med att Stockholms läns landsting nu inlett arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan har också arbetet med en regional klimatfärdplan påbörjats. Färdplanen kommer att kunna ge stöd i arbetet för en ökad andel kollektivtrafikresande, för energieffektiviseringar och för hur regionen klarar nödvändiga investeringar i infrastruktur.

Vi driver det regionala energikontoret vilket också innefattar rollen som regional utvecklingsledare inom energiområdet samt Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund

Östra Sveriges Luftvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Förbundet har idag 60 medlemsorganisationer, varav 50 är kommuner. Även landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk finns som medlemmar.

Svealands kustvattenvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ideell förening som mäter och beskriver miljötillståndet längs hela svealandskusten, från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler